Mentira 4 - "Necesitamos o exército para defender a patria"


É falso que os exércitos dos países do primeiro mundo estean para "defender á patria" como adoita dicirse nas súas respectivas constitucións. Hoxe por hoxe a guerra entre estados soberanos só sucede no terceiro mundo, e practicamente sempre a instancias dalgunha potencia occidental que ten intereses económicos para as súas empresas na zona, ou dalgunha multinacional de armamento que decidiu que debe dar saída aos seus stocks con axuda de gobernos locais subornados e corruptos.

A verdadeira natureza e función hoxe por hoxe dos exércitos occidentais, entre eles o español, e a súa razón de existir, simple e claramente é manter a privilexiada economía das súas diferentes nacións. Por iso, lonxe de quedarse nos seus cuarteis custodiando o territorio nacional por se sobrevén a inverosímil invasión estranxeira, repártense por diferentes escenarios do planeta, na súa maioría áreas do terceiro mundo ricos en materias primas ou que están nas rutas necesarias para transportalas.

A función destes exércitos é diversa, pero sempre é económica. Hai misións militares dedicadas a abrir vías de penetración a empresas nacionais de extracción de materias primas ou de reconstrución (Iraq, Chad, Congo...); hai as que pretenden controlar rutas vitais para o transporte desas materias primas (Afganistán, Somalia...); outras dedícanse a colocar áreas antes non controladas polo sistema comercial occidental e a moeda dólar/euro nesa órbita (Balcáns, Kosovo, países bálticos...); e outras directamente a colaborar cos intereses xeoestratéxicos de EUA, que logo paga por exemplo con cadeiras nos cumios mundiais, con espazos para a penetración de empresas españolas como Repsol nas áreas que controla (Latinoamérica) ou con compras millonarias ás empresas de armas nacionais (Líbano, Haití, Iraq, Afganistán). Non hai intervención militar española no estranxeiro que non obedeza a algún destes intereses. Por exemplo a deter bombardeos sobre civís en Gaza non van, aínda que teñan tropas preto.

Vía: www.antimilitaristas.org

etiquetas: